فرم ثبت ضمانت

  مشخصات دستگاه

  نوع دستگاه

  برند دستگاه

  مدل دستگاه

  مک آدرس

  مشخصات مالک

  نام مالک

  شماره تماس

  ایمیل

  آدرس

  معایب ظاهری

  ایراد فعلی دستگاه

  لوازم جانبی

  تاریخ فاکتور خرید

  تاریخ ارسال

  guarantee-registration